OFERTA

ZASTĘPSTWO PROCESOWE I PRAWNE, PROCESY SĄDOWE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


Pełniąc funkcję profesjonalnego pełnomocnika, jako radca prawny reprezentuję Klientów – osoby fizyczne i podmioty gospodarcze – w postępowania sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi), a także sądami administracyjnymi. Świadczę pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności. Reprezentuję Klienta zarówno przy sporządzaniu przedsądowych wezwań do zapłaty i prowadzeniu negocjacji, jak i w trakcie postępowań sądowych, a także w toku prowadzonej przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej. Występuję w imieniu Klienta przed urzędami, organami administracji publicznej, we wszystkich sprawach, z którymi Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, w tym spółki prawa handlowego, występują jako Strony. Zapewniam asystę prawną w osiąganiu porozumień bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Pomagam w ocenie ryzyka procesowego oraz przeprowadzam analizę kosztów związanych ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przejdź do zakładki kontakt i umów się na spotkanie.

 

UMOWY HANDLOWE I CYWILNOPRAWNE


Zapewniam pełną obsługę prawną podczas sporządzania, opiniowania i negocjowania kontraktów oraz na każdym etapie ich realizowania. Wspieram Klientów w toku postępowań dotyczących uzyskiwania odszkodowań w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. Świadczę doradztwo prawne przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń wierzytelności, m.in. poręczeń, gwarancji, zastawów czy przewłaszczeń nieruchomości.

Przygotowuję oraz negocjuję porozumienia, ugody, listy intencyjne, kontrakty handlowe w różnych branżach gospodarczych, a przede wszystkim sporządzam kompleksowe umowy cywilnoprawne, w szczególności zlecenia, o dzieło, świadczenia usług, pożyczki, cesji wierzytelności, przejęcia długu, darowizny, dzierżawy, najmu, nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych oraz współpracy.

PRZEKSZTAŁCENIA FIRM


Posiadam doświadczenie w zakresie wsparcia podmiotów gospodarczych w procesach przekształcania prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Przeprowadzam przedsiębiorców będących osobami fizycznymi przez proces przekształcenia w spółki kapitałowe, tworząc niezbędne w tym procesie dokumenty, w tym umowę spółki. Asystuję przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzonego przez nich biznesu. Planuję procesy przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe, kapitałowych w osobowe, jak również osobowych w inne spółki osobowe, a także spółek z o.o. w spółki akcyjne i odwrotnie.

TWORZENIE I REORGANIZACJA FIRM


Oferuję Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym asystę prawną w procesach zakładania spółek prawa handlowego, nabywania ich praw i udziałów, konstruowania i negocjowania umów o współpracę pomiędzy podmiotami, będącymi uczestnikami obrotu gospodarczego.

Pomagam stworzyć rozwiązania prawne, które pozwolą firmom rodzinnym z powodzeniem przejść proces sukcesji. W ramach asysty prawnej zapewniam również udział w negocjacjach, przygotowanie projektów umów o współpracę, porozumień czy uchwał organów spółek handlowych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


Świadczę pełny zakres usług i pomoc na każdym etapie odzyskiwania należności oraz profesjonalne doradztwo prawne w tym zakresie. W ramach windykacji przedsądowej, a później w toku postępowania sądowego oferuję sporządzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty. Reprezentuję wierzyciela w postępowaniu sądowym o zapłatę zaległej należności, przygotowuję wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak również wnioski dot. zgłoszenia wierzytelności w toku takiego postępowania. Analizuję sytuację wierzyciela i proponuję rozwiązania zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, prowadzę postępowania ze skargi pauliańskiej. Na etapie postępowania egzekucyjnego stale monituję czynności podejmowane przez komornika, aby egzekucja była sprawa i skuteczna.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE


Kancelaria radcy prawnego w Koszalinie działa na wielu płaszczyznach. Świadczę wszechstronną pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Reprezentuje strony w postępowaniach rozwodowych, w sprawach o separacje, unieważnienie małżeństwa bądź stwierdzenie ich nieistnienia. Asystuję w procesach o ustalenie odpowiedzialności za długi zaciągane przez małżonków.

Oferuję również pomoc prawną w sprawach dotyczących relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, tj. w sprawach o pozbawienie lub ograniczanie władzy rodzicielskiej czy ustalanie kontaktów rodziców z dziećmi lub dziadków z wnukami. Prowadzę i wspieram Klientów w trakcie postępowań o podział majątku wspólnego bądź pozbawianie małżonka zarządu majątkiem wspólnym. Tworzę i negocjuję umowy małżeńskie (intercyzy). Świadczę pomoc w sprawach o zasądzenie alimentów, ich obniżenie, podwyższenie, czy uchylenie, a także przy egzekwowaniu obowiązków alimentacyjnych, zarówno w relacjach pomiędzy byłymi małżonkami, jak również pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi.

PRAWO PRACY


Kancelaria oferuje również pomoc w dziedzinie prawa pracy. W toku sporu sądowego zapewniam doradztwo prawne oraz reprezentuję przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w sprawach o nawiązywanie, zmianę lub rozwiązywanie stosunków pracy, o ustalenie stosunku pracy, o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy. W ramach usług prawnych z dziedziny prawa pracy sporządzam oraz opiniuję projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, a także kontrakty menadżerskie.

NIERUCHOMOŚCI


W ramach prowadzonej praktyki świadczę pomoc prawną z szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym kompleksową obsługę transakcji związanych z nabyciem/zbyciem nieruchomości. Sporządzam i opiniuję umowy: najmu, dzierżawy czy użyczenia. Przeprowadzam analizę stanu prawnego nieruchomości dla osób zamierzających zakupić nieruchomość. Oferuję pomoc w sprawach o zniesienie współwłasności, o eksmisję, a także o odszkodowanie od gminy w związku z nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych, o zwrot nieruchomości, o ochronę własności i o naruszenie posiadania, jak również we wszelkich sprawach przed sądem wieczystoksięgowym.

ODSZKODOWANIA


Świadczę usługi prawne z zakresu uzyskiwania należnych odszkodowań i zadośćuczynień w postępowaniu przed ubezpieczycielem (tzw. postępowanie likwidacyjne) oraz w postępowaniu sądowym, w sprawach majątkowych (np. za uszkodzenie pojazdu) jak i szkód osobowych (np. uszkodzenie ciała w związku z wypadkiem). Reprezentuję poszkodowanych na etapie, gdy szkoda nie została jeszcze zgłoszona, gdy postępowanie likwidacyjne jest już prowadzone, jak również wówczas gdy, wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa jego wypłacenia. Oferuję również doradztwo prawne w ocenie zdarzenia i rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania oraz zasadności odmowy jego wypłacenia przez zakład ubezpieczeń.