WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie z tytułu świadczonej przez Kancelarię usługi prawnej uzależnione jest od formy współpracy oraz przyjętego systemu rozliczania. Najdogodniejsza forma ustalana jest indywidualnie z Klientem przed powierzeniem prowadzenia sprawy Kancelarii.

Najczęściej stosowane przez Kancelarię systemy rozliczeń to:

  1. Miesięczny system ryczałtowy. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy klientów, którym Kancelaria świadczy stałą, kompleksową obsługę prawną. Stawka miesięcznego wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o indywidualne, rzeczywiste potrzeby Klienta.
  1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie konkretnej usługi. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o wcześniejszą analizę sprawy, uwzględniającą poziom skomplikowania oraz czas jej trwania. Ten system kalkulacji wynagrodzenia najczęściej stosowany jest w przypadku zlecenia sporządzenia umów, opinii prawnych, pism procesowych oraz w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania sądowego.
  1. System godzinowy. Wynagrodzenie godzinowe jest kalkulacją przyjętej i wynegocjowanej indywidulanie z Klientem stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia. Przy zastosowaniu ww. systemu rozliczeniowego, Klient po zakończeniu miesiąca wraz z wystawioną fakturą otrzymuje zestawienie przedstawiające dokładne wskazanie wykonanych czynności oraz poświęconego na nie czasu.

Niezależnie od wynagrodzenia należnego Kancelarii za wykonaną usługę prawną, Klient zobowiązany jest do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy, mogą to być: opłaty sądowe, opłaty skarbowe, koszty uwierzytelnionych tłumaczeń z języków obcych, opinii rzeczoznawców, koszty z tytułu udziału w postępowaniu tłumaczy, biegłych sądowych, jak również koszty dojazdu pełnomocnika do miejsca świadczenia pomocy prawnej.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest kwota netto, do której doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

RODO – obowiązek informacyjny dla Klientów Kancelarii

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, („RODO”), informuję, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Fryczkowska w Białogardzie (78-200), telefon: 506 125 616, e-mail: biuro@mfryczkowska-kancelaria.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usług prawnych, pomocy prawnej, obsługi prawnej, ewentualna obrona i dochodzenie roszczeń Administratora Danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora są: art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych, uprawnione organy sądowe oraz administracyjne.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się Administratorem Danych, korzystając z danych teleadresowych, wskazanych w pkt 1.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.