W dniu 31 marca 2019 roku upływa termin na sporządzenie i przesłanie do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym 2018.

Ważne! Przedsiębiorcy nie muszą już odrębnie składać dokumentów finansowych do Urzędów Skarbowych.

W tym zakresie, Krajowy Rejestr Sądowy przekaże za nich złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone po dniu 1 października 2018 roku, zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, sporządza się w formie elektronicznej podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdanie finansowe,
jak również sprawozdanie z działalności jednostki powinny być sporządzone w formaci xml. oraz mieć zachowaną odpowiednią strukturę.

Informacje o wymogach technicznych e-sprawozdań można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan.