Z dniem 1 marca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) wprowadzająca zmianę w art. 202 KSH polegającą na dodaniu § 6, który reguluje kwestię wygaśnięcia mandatu jedynego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na skutek rezygnacji i wskazuje organ uprawniony do przyjęcia takiego oświadczenia.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, w przypadku, gdy dochodzi do rezygnacji z pełnionej funkcji przez jedynego członka zarządu lub gdy rezygnację składa ostatni członek zarządu wieloosobowego, adresatem oświadczenia o rezygnacji, zgodnie ze znowelizowanym art. 202 § 6 KSH będzie Zgromadzenie Wspólników. Niniejsze rozwiązanie będzie miało zastosowanie, o ile wspólnicy w umowie spółki nie postanowili inaczej, np. powołując Radę Nadzorczą i wskazując ten organ, jako uprawniony do przyjęcia oświadczeń o rezygnacji od członków zarządu.

Jeśli umowa spółki nie zawiera odmiennych rozwiązań od ustawowych, wówczas członek jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenie Wspólników, jeśli chce, aby jego oświadczenie stało się skuteczne. Rezygnujący członek zarządu do zaproszenia kierowanego do wspólników oprócz oznaczenia dnia, godziny i miejsca zgromadzenia oraz porządku obrad powinien dołączyć swoje oświadczenie o rezygnacji. 

Z jego punktu widzenia istotnym jest moment, z którym jego rezygnacja staje się skuteczna. Paragraf § 6 znowelizowanego art. 202 KSH jednoznacznie wskazuje, że rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że z mocy samej ustawy został wydłużony okres pełnienia funkcji i odroczony moment wygaśnięcia mandatu. Wykluczono tym samym możliwość zrezygnowania
z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym, z dnia na dzień.

W ten sposób ograniczono również swobodę w zakresie wystąpienia skutków złożenia oświadczenia o rezygnacji i ustawowo przedłużono okres ponoszenia odpowiedzialności członków zarządu z tytułu sprawowania tej funkcji.

Stwierdzić należy, że przyjęte zasady rezygnacji członków zarządu z pełnionych funkcji są odpowiedzią na praktyczne problemy, na które dotychczas nie było jednoznacznej odpowiedzi zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Z jednej strony rozwiane zostały wątpliwości, co do adresata oświadczenia. Ponadto, przez ustawowe określenie momentu, z którym oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne wymuszono na rezygnującym z zarządu zwołanie Zgromadzenia, co w zamiarze ustawodawcy przyspieszy uzupełnienie składu organu i wykluczy występowanie w spółce „bezkrólewia”. Z drugiej jednak strony przymuszenie członka zarządu, który ma uzasadnione powody do rezygnacji, do przedłużenia swojej kadencji należy uznać za istotną ingerencję w kształtowanie ładu korporacyjnego i swobodę podejmowanych decyzji osób dobrowolnie wchodzących w skład organu zarządzającego spółką z o.o.